Femke Myrthe Elisabeth Jansen (Femke) (2004)  

foto dochter van Gert-Jan Jansen (Gert-Jan) en M.L.E.A. Landheer (Marlies)

Vermeldingen

  • is geboren op 13 augustus 2004 te Amsterdam.

ja

00006-2-1-1 JR

Copyright © 2020, A.H.T. Cools-Jansen